ߋO

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@o   29517

@@@ʏ탂[hɖ߂@@@@hmcdw@@@@O@@@@ց@@@

@Hps~p p}pp   Oveva 20/12/25() 17:47

@
@薼 F Hps~p p}pp 
@O F Oveva <aleks4687@rambler.ru>
@t F 20/12/25() 17:47
@v F https://prorab2.ru/fundament/armirovanie-fundamenta/kak-pravilno-armirovat-lentochnyy-fundament.html
@-------------------------------------------------------------------------
   Bu} yru!
P pry|~p y |y~p ~r t| u, { rxrty y y ~tp}u~, y u {puru~~ y ~ptuw~ p}yrp ~tp}u~.
Ppry|~u y sp}~u wu|p~yu, rut | y ~upry|~ p}yrp~~z ~tp}u~ uu wu{ y ~.
Dpwu u|y r qtuu y}u~ y|y sry qu~ r{z }p{y, ~ p}yrp~yu} ~tp}u~p rp qt ~utu y q|u}, r {~u~} ysu r yu qp{rp~~z y ~u {puru~~z ~tp}u~.
Xuux ~u{u ru}, p{z ~tp}u~, qxpu|~ tp pt{ y u~u t rpy} t}}, {utwu}, tpuz, qp~uz y|y tsy} u~yu}.
E|y rp ~tp}u~ tp pt{ y u~u, y u~ xprp| y u~.
^ {}p y wp. Hpu} u ry tu~sy y xtprp uqu q|u}?
B qu}, u|y r yyu u}u p}yrp~yu ~tp}u~p, ~py}u:
[url=https://prorab2.ru/fundament/armirovanie-fundamenta/kak-pravilno-armirovat-lentochnyy-fundament.html]p}yrp~yu s|p ~tp}u~p[/url]
Sstp q pry|~ p}yrp rz |u~~z ~tp}u~, rp} ~w~ } uzp uuzy ~p pz Prorab2.ru https://prorab2.ru/fundament/armirovanie-fundamenta/kak-pravilno-armirovat-lentochnyy-fundament.html y x~p ru tq~y y~uuu} rp r.
Nu xpqtu, pz tqpry r xp{|pt{y y qxpu|~ xpyp ~pxrp~yu pzp.
Tryty}!
@@@ʏ탂[hɖ߂@@@@hmcdw@@@@O@@@@ց@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@o 29517