ߋO

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@o   29584

@@@ʏ탂[hɖ߂@@@@hmcdw@@@@O@@@@ց@@@

@@}yrp~yu ~tp}u  Oveva 20/12/27() 18:49

@
@薼 F @}yrp~yu ~tp}u
@O F Oveva <aleks4687@rambler.ru>
@t F 20/12/27() 18:49
@v F https://prorab2.ru/fundament/armirovanie-fundamenta/kak-pravilno-armirovat-lentochnyy-fundament.html
@-------------------------------------------------------------------------
   Dqs ru}u~y {!
P pry|~p y |y~p ~r t| u, { rxrty y y ~tp}u~, y u ~ptuw~ y {puru~~ p}yrp ~tp}u~.
Ppry|~u y sp}~u wu|p~yu, rut ~upry|~ y | p}yrp~~z ~tp}u~ uu ~ y wu{.
Dpwu u|y r qtuu y}u~ y|y sry qu~ r{z }p{y, ~ p}yrp~yu} ~tp}u~p rp qt ~utu y q|u}, r {~u~} ysu r yu ~u {puru~~z y qp{rp~~z ~tp}u~.
Xuux ~u{u ru}, p{z ~tp}u~, qxpu|~ u~u y tp pt{ t rpuz qp~uz, t}}, {utwu}, tpuz y|y tsy} u~yu}.
E|y rp ~tp}u~ u~u y tp pt{, y u~ u~ y xprp|.
^ {}p y wp. Hpu} u ry tu~sy y xtprp uqu q|u}?
B qu}, u|y r yu ~pzy r p}yrp~y ~tp}u~p, ~py}u:
[url=https://prorab2.ru/fundament/armirovanie-fundamenta/kak-pravilno-armirovat-lentochnyy-fundament.html]p}yrp~yu ~tp}u~p ry}y {p}y s| [/url]
Sstp q pry|~ p}yrp |u~~z ~tp}u~, rp} ~w~ } uzp uuzy ~p pz Prorab2.ru https://prorab2.ru/fundament/armirovanie-fundamenta/kak-pravilno-armirovat-lentochnyy-fundament.html y x~p ru tq~y y~uuu} rp r.
Nu xpqtu, pz tqpry r xp{|pt{y y qxpu|~ xpyp ~pxrp~yu pzp.
Tryty}!
@@@ʏ탂[hɖ߂@@@@hmcdw@@@@O@@@@ց@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@o 29584