ߋO

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@o   29587

@@@ʏ탂[hɖ߂@@@@hmcdw@@@@O@@@@ց@@@

@P|p~ |u~~s q  Obext 20/12/27() 20:06

@
@薼 F P|p~ |u~~s q
@O F Obext <maks46918@rambler.ru>
@t F 20/12/27() 20:06
@v F https://prorab2.ru/fundament/chertezh-fundamenta/plan-fundamenta-lentochnogo-chertezh.html
@-------------------------------------------------------------------------
   Dqs ru}u~y {!
B tyryu y ~u ruyu, ~ u |ty, {u rxrt y ~tp}u~ qux u{p.
Dp, up|~ y p{yu{y rx}w~, |{ u|y rp ~tp}u~ ~u |w~z y qux ~prr.
B |q} |pu t| {pwts yu|rp ~tp}u~p ~wu~ uuw, qxpu|~ ~wu~@uuw, ~pyrp~~z {y y|y r |u{~~} rytu.
But ~pyrp~~z |p~ |u~~s ~tp}u~p r rytu uuwp }spu ~u |{ utpry y rytu ry}y s|pxp}y, r yu y, ~ y pyp pt }puyp|r y y} pq.
Kp{ sry, uuw |p~p |u~~s ~tp}u~p }wu rp} ruy qp|p~ y ~, {|{ rp} rqu tu~us ~w~ ~p yu|r ~tp}u~p y ~uutrytu~~u pt.
B qu}, u|y r yu ~pzy r uuw ~tp}u~p, ~py}u:
[url=https://prorab2.ru/fundament/chertezh-fundamenta/plan-fundamenta-lentochnogo-chertezh.html]|p~ ~tp}u~p uuw {p{ ~puy[/url]
Sstp q pry|~ ~puy |p~ ~tp}u~p, rp} ~ ~w~ } uzp uuzy ~p pz Prorab2.ru https://prorab2.ru/fundament/chertezh-fundamenta/plan-fundamenta-lentochnogo-chertezh.html y x~p ru tq~y y~uuu} rp r.
Nu xpqtu, xpyp y|y xp}~y ~pxrp~yu pzp.
Tryty}!
@@@ʏ탂[hɖ߂@@@@hmcdw@@@@O@@@@ց@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@o 29587